top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Home - Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stay Golden

 

Artikel 1 | Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige “Algemene voorwaarden Stay Golden”.

 2. Stay Golden: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Huygensstraat 74, 1221BA te Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 76113965.

 3. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Stay Golden een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 4. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 5. Overeenkomst: iedere tussen Stay Golden en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Stay Golden zich jegens de koper heeft verbonden tot de levering van producten.

 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Stay Golden en een consument middels de webwinkel wordt gesloten.

 7. Webwinkel / website: www.staygolden.nl.

 8. Producten: alle in het kader van een overeenkomst door Stay Golden aan de koper te leveren zaken, waaronder uiteenlopende cosmeticaproducten, verzorgingsproducten, promotiematerialen, kleding en accessoires inbegrepen kunnen zijn.

 9. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

 10. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 

Artikel 2 | Algemene bepalingen

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stay Golden en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Artikel 3 | Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 

 1. Elk aanbod van Stay Golden is vrijblijvend. Stay Golden is nimmer verplicht een bestelling van de koper te accepteren.

 2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Stay Golden dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

 3. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Stay Golden, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stay Golden anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Stay Golden aan de koper bevestigd.

 4. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

Artikel 4 | Recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand

 

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
  a) de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking  na de levering is verbroken, zoals in geval van geopende cosmetica-, verzorgings- en andere verbruiksproducten;
  b) de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben
  c) een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 3. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail een verzoek in te dienen bij Stay Golden. Zo spoedig mogelijk nadat Stay Golden in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Stay Golden de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. De consument mag de producten slechts in die mate hanteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

 5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Stay Golden retourneren.

 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Stay Golden is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.

 7. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek bij Stay Golden heeft ingediend om de overeenkomst op afstand te ontbinden.

 8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

 9. Stay Golden zal de van de consument ontvangen betalingen, eventueel minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Stay Golden zijn terug ontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

 

Artikel 5 | Levering van de producten & leveringstermijnen

 

 1. De levering van bestellingen vindt plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres.

 2. Stay Golden behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.

 3. Tenzij uit de aard of strekking van een tussen partijen overeengekomen leveringsconditie anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

 4. Stay Golden spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Stay Golden vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Stay Golden treedt niet eerder in dan nadat de koper Stay Golden schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Stay Golden zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 5. Overeengekomen leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Stay Golden alle voor de levering benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.

 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Stay Golden verschuldigde bedragen te voldoen.

 7. Indien Stay Golden als gevolg van een aan de koper toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, welke niet zouden bestaan indien de koper zijn afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de koper.

 

Artikel 6 | Onderzoek, reclames, conformiteit en garantie

 

 1. De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Voorts dient de koper bij de aflevering direct te controleren of de producten vrij zijn van uiterlijke schade. Indien de aard of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan wel de producten zijn beschadigd, dient de koper daarvan onverwijld mededeling te doen aan Stay Golden.

 2. Stay Golden staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Behoudens de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantie en behoudens het bepaalde in het volgende lid, is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.

 3. Een eventueel door Stay Golden, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Stay Golden kunnen doen gelden.

 4. In geval van non-conformiteit of een garantieaanspraak van de koper, dient de koper daarvan binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen zeven dagen na het redelijkerwijs kunnen ontdekken van het gebrek, schriftelijk mededeling te doen aan Stay Golden.

 5. Indien de koper Stay Golden niet tijdig mededeling doet van zijn aanspraken, vloeit er voor Stay Golden uit een dergelijke vordering van de koper geen enkele verplichting voort.

 6. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel laat de dwingende wettelijke klachttermijn van consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

 7. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de koper tot tijdige betaling van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Stay Golden verschuldigde bedragen bestaan, tenzij de wet daarvan in het kader van een consumentenkoop dwingend afwijkt.

 8. Elke aanspraak op garantie of non-conformiteit van de koper vervalt, indien de gebreken van de producten het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Stay Golden toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt, afhankelijk van de aard van de producten, niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage of natuurlijk bederf, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Stay Golden en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Stay Golden zijn uitgevoerd.

 9. Stay Golden draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.

 10. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stay Golden worden geretourneerd.

 

Artikel 7 | Bijzondere verplichtingen voor wederverkopers

 

 1. In geval de door Stay Golden te leveren producten voor wederverkoop door de koper bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de koper voor eigen rekening en risico van de koper.

 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Stay Golden is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Stay Golden is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.

 3. Stay Golden garandeert de koper de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De koper die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.

 4. Stay Golden verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de handelsmerken van Stay Golden, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de uitvoering van overeenkomsten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Stay Golden met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de handelsmerken van Stay Golden anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Stay Golden vereist.

 5. Het is de koper niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van Stay Golden of zijn toeleveranciers.

 6. De wederverkoper is verplicht om de door Stay Golden gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de koper niet dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stay Golden toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen. Het is de koper voorts niet toegestaan de producten te herverpakken.

 

Artikel 8 | Overmacht

 

 1. Stay Golden is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. Indien Stay Golden bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake is van een zelfstandige overeenkomst.

 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 9 | Opschorting en ontbinding

 

 1. Stay Golden is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Stay Golden ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Stay Golden gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Stay Golden verschuldigde bedragen heeft gesteld.

 3. Voorts is Stay Golden gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 4. De koper maakt nimmer aanspraak op schadevergoeding in verband met het door Stay Golden op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Stay Golden ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

 6. Indien Stay Golden de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

 

Artikel 10 | Prijzen en betalingen

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Stay Golden vermelde prijzen voor resellers exclusief btw. Ons aanbod gericht aan consumenten vermeldt prijzen inclusief btw. Eventuele invoerheffingen en douanekosten komen voor eigen rekening van de koper.

 2. Afhankelijk van het land van aflevering, wordt boven een bepaald bestelbedrag portovrij geleverd. In de webwinkel worden de eventuele bezorgkosten die voor rekening van de koper komen, vermeld voordat de bestelling wordt geplaatst. Voor niet-consumenten geldt portovrije levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bij aflevering binnen Nederland van bestellingen met een bestelbedrag vanaf € 100,- exclusief btw. In geval van aflevering binnen een ander land van de Europese Unie, geldt voor niet-consumenten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dat portovrije levering plaatsvindt bij bestellingen met een bestelbedrag vanaf € 200,- exclusief btw. In overige gevallen komen de bezorgkosten voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de koper gehouden tot volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende en aan Stay Golden te betalen kosten, en is Stay Golden niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de koper de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Stay Golden verschuldigde bedragen heeft voldaan. In geval van een consumentenkoop zal Stay Golden de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs, doch indien de consument voor vooruitbetaling heeft gekozen, is Stay Golden ook in dat geval niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst totdat de consument de vooruitbetaling volledig heeft voldaan.

 4. Betalingen dienen te geschieden op één van de door Stay Golden aangewezen betaalmethoden. In geval overboeking is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Stay Golden voorgeschreven wijze.

 5. Stay Golden is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

 6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.

 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

 

Artikel 11 | Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. De koper draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Stay Golden kan worden toegerekend.

 2. Stay Golden is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van een oorzaak of omstandigheid als bedoeld in artikel 6.8.

 3. Stay Golden is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

 4. Stay Golden draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.

 5. Mocht Stay Golden, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, jegens de koper aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Stay Golden te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De koper dient Stay Golden daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Stay Golden ter zake vervalt.

 6. De aansprakelijkheid van Stay Golden is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Stay Golden betrekking heeft.

 7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Stay Golden bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

 8. De koper vrijwaart Stay Golden van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Stay Golden toerekenbaar is.

 9. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 10. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Stay Golden.

 

Artikel 12 | Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle door Stay Golden geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 2. Het is de koper, behoudens voor zover dat in het kader van wederverkoop en aldus zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Stay Golden hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Stay Golden of door Stay Golden aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Stay Golden is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

 5. Als de koper, nadat de producten door Stay Golden aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

Artikel 13 | Intellectuele eigendom

 

Stay Golden en zijn toeleveranciers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten, de samenstelling en ontwerpen daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merknamen, gebruikte beeldmerken de op de website weergegeven beeldmaterialen, teksten en overige content. Het is de koper verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan noodzakelijkerwijs uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

 

Artikel 14 | Algemeen klachtbeleid

 

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6, binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Stay Golden.

 2. Bij Stay Golden ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 | Slotbepalingen

 

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Stay Golden aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

 4. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

retourbeleid
bottom of page